Staff Members

STAFF AS ON 28-02-2019

Sr. No.

Name

Designation

1

Shri. J. K. Ramteke

 Principal

2

VACANT

PGT(Maths)

3

Shri Satyendra Kumar 

PGT(Chemistry)

4

Shri. Rajendra Ghatole

PGT(English)

5

Shri. Santosh R Wattamwar

PGT(CS)

6

Shri G.G. Bhagat

PGT(Physics)

7

Shri Dilip B. Bhagat

TGT(WET)

8

Shri Ashok Gulhane

TGT(PET)

9

Shri Shailendra H. Pachghare

LIBRARIAN

10

Shri Ashish N. Sonule  

TGT(ENG)

11

VACANT 

TGT(HINDI)

12

Shri. Ram W Sawarkar

TGT(AE)

13

VACANT 

PRT

14

Shri Pankaj J. Landge

PRT

15

Shri Shankar V. Manwar

PRT

16

Shri Yogesh Sharma

PRT

17

Shri Amit kumar Yadav

PRT

18

Mrs Poonam Yadav

PRT